ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣΕΠΕΑΕΚ

Εργαστήριο έρευνας και άσκησης

Γυναίκες, Μετανάστευση και Κοινωνική Ενσωμάτωση

Υπεύθυνες: Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν και Ιωάννα Λαλιώτου

Με σκοπό την ανάπτυξη νέων μορφών διδασκαλίας που θα εφοδιάσουν τις φοιτήτριες και τους φοιτητές με προσόντα και δεξιότητες απαραίτητες για τη βελτίωση της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας συστήνεται Εργαστήριο Έρευνας και Άσκησης με θέμα «Γυναίκες, Μετανάστευση και Κοινωνική Ενσωμάτωση.» Το πρόγραμμα αυτό λειτουργεί σε σχέση με τα μαθήματα γυναικείων σπουδών και παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής της διδασκαλίας μέσω έρευνας και πρακτικής άσκησης, καθώς και τη δυνατότητα εναλλακτικών μορφών εξέτασης μέσω της παρουσίασης των πορισμάτων της έρευνας με χρήση της υποδομής του τμήματος ΙΑΚΑ σε ανάπτυξη και εφαρμογή νέων τεχνολογιών. Στο πλαίσιο αυτής της δραστηριότητας οι φοιτήτριες/-ες θα συμμετάσχουν σε επιτόπια έρευνα και συλλογή υλικού που καταγράφει την εμπειρία της μετανάστευσης και του ρόλου που παίζουν οι γυναίκες τόσο ως μετανάστριες οι ίδιες αλλά και ως φορείς και πρωταγωνιστές των διαδικασιών κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης των μεταναστών και προσφύγων. Οι γυναίκες παίζουν σήμερα ένα σημαντικότατο ρόλο στη διαμόρφωση των όρων διαπραγμάτευσης που προϋποθέτει κάθε διαδικασία κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης των μεταναστών.

Η συλλογή και οργάνωση του υλικού (συνεντεύξεις, φωτογραφίες, αντικείμενα κτλ) θα βασισθεί και σε συνεργασίες με φορείς της πόλης του Βόλου που ασχολούνται με γυναικεία ζητήματα (Τοπική Αυτοδιοίκηση, Κέντρο Έρευνας Θεμάτων Ισότητας κτλ) με σκοπό μεταξύ άλλων την επαφή των φοιτητριών/-ών με φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και την απόκτηση εμπειρίας χρήσιμης για την βελτίωση της πρόσβασης τους στη συγκεκριμένη αγορά εργασίας.

Στο πλαίσιο του Εργαστηρίου και χρησιμοποιώντας την τεχνική και επιστημονική υποδομή και την επιστημονική στελέχωση της ακαδημαϊκής ηλεκτρονικής πύλης και των Εργαστηρίων Ιστορίας (ιδιαίτερα των τομέων Μελέτης της Μετανάστευσης και Μελέτης της Ιστορικής Κουλτούρας) και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του τμήματος ΙΑΚΑ οι φοιτήτριες/-ές θα ασχοληθούν με την οργάνωση και κατασκευή ηλεκτρονικής έκθεσης στο διαδίκτυο (on-line exhibition) με θέμα «Γυναίκες, Μετανάστευση, Κοινωνική Ενσωμάτωση». Στόχος της οργάνωσης και κατασκευής της έκθεσης είναι και η εξάσκηση των συμμετεχόντων στη χρήση νέων τεχνολογιών και στη διαχείριση συλλογικών προγραμμάτων εργασίας συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας. Το σύνολο του υλικού θα οργανωθεί ως οπτικο-ακουστικό ιστορικό αρχείο και θα κατατεθεί στη συλλογή του Εργαστηρίου Ιστορίας του τμήματος Ι.Α.Κ.Α.

© 2003-2008: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας