ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣΕΠΕΑΕΚ

Σπουδές για το φύλο στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Αννα Μπλούμε: χωρίς τίτλο (1982) Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών για Θέματα Φύλου και Ισότητας που χρηματοδοτείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ ΙΙ) στηρίζεται στη συνεργασία πέντε τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Πιο συγκεκριμένα, το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Ι.Α.Κ.Α.), το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Τ.Α.Μ.), το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.), το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Π.Ε.) και το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) συμμετέχουν στο Πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει:
α) έναν ενιαίο κύκλο μαθημάτων, κατανεμημένων σε τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα, που εξασφαλίζουν την πολύπλευρη και διεπιστημονική προσέγγιση και
β) επιστημονικές δραστηριότητες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα από πρακτικές ασκήσεις, σεμινάρια, συμπόσια και έρευνες πεδίου.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι από τον Μάιο 2003 έως τον Δεκέμβριο του 2007.

Η ανάπτυξη του Προγράμματος περιλαμβάνει:
- Εισαγωγή νέων μαθημάτων και αναμόρφωση μαθημάτων που ήδη διδάσκονται με άξονα τη χρήση εναλλακτικών μεθόδων διδασκαλίας και τη χρήση νέων τεχνολογιών.
- Ανάπτυξη συνεργασίας και δικτύωση με προγράμματα γυναικείων σπουδών και σπουδών για το φύλο άλλων πανεπιστημίων και ερευνητικών φορέων της Ελλάδας και του εξωτερικού.
- Δημοσιοποίηση των θεμάτων φύλου με επιστημονικά συμπόσια, ημερίδες και διαλέξεις.

© 2003-2008: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας